അഞ്ചു കുന്ന്   ശ്രി പാർശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്ര വാർഷിക പൂജ കോവിഡ്  വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ഈ മാസം ( ഏപ്രിൽ ) 30 ന് വ്യാഴാഴ്ച  നവകലശപൂജയോടെ  നടത്തുവാൻ തിരുമാനിച്ച വിവരം എല്ലാ ജൈന ബന്ധുകളേയും അറിയികുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *