അഞ്ചു കുന്ന് ശ്രി പാർശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്ര വാർഷിക പൂജ

അഞ്ചു കുന്ന്   ശ്രി പാർശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്ര വാർഷിക പൂജ കോവിഡ്  വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ഈ മാസം ( ഏപ്രിൽ ) 30 ന് വ്യാഴാഴ്ച  നവകലശപൂജയോടെ  നടത്തുവാൻ തിരുമാനിച്ച വിവരം എല്ലാ ജൈന ബന്ധുകളേയും അറിയികുന്നു

Get involved!

Get Connected!
Exclusive for Wayanad Jains. Expand your network!

Comments

No comments yet