താഴമുണ്ട (യാൻ പോസ്റ്റ് ) ടി.കെ.രാജ് (74)
നിര്യാതനായി.


കേരള മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിലെ ഫീൽഡ് ഓഫീസറായിരുന്നു. മാനന്തവാടി മൈസൂർ റോഡിലുള്ള യാൻ പോസ്റ്റിലുള്ള സ്വവസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.
ഭാര്യമാർ: കല, ( പരേതയായ ശീതള )


മക്കൾ: റെജിൻ,
റെനിൽ ,രതിൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *