പുളിയാർമല ശ്രീനിവാസഅവരുടെ ധർമ പത്നി നാഗരത്ന നിര്യാതയായ
വിവര വ്യസനത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *