റെനിൽ രാജ് 42

റെനിൽ രാജ്
S/o അരവിന്ദ, അരിവാരം, ആലൂർ നിര്യാതനായി. 42 വയസ്സായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *